Pravidla

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato pravidla (dále jen “Pravidla”) definují předpisy pro poskytování služeb elektronickými prostředky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (tj. Sbírka zákonů z roku 2019, článek 123.) a podmínky pro používání online aplikace Goodloading.com.
 2. Goodloading.com je aplikace určená Uživatelům, kteří podnikají v oblasti spedice, dopravy nebo logistik. Je primárně určena k řízení nákladů a jejich přepravy prostřednictvím přiřazení vhodného vozidla k velikosti, hmotnosti, objemu a dalším parametrům nákladu.

§ 2. DEFINICE

 1. Goodloading.com – aplikace je k dispozici na adrese: www.goodloading.com a slouží ke správě nákladu od podnikatelů TSL.
 2. Verze PRO aplikace Goodloading.com – placená část aplikace dostupná na adrese: www.goodloading.com pro správu nákladu podnikateli TSL.
 3. Verze Aplikace freemium – bezplatná část Aplikace, která umožňuje používat pouze standardně přidané rozměry nákladu a ložného prostoru a která neobsahuje funkci paletizace a oválné náklady a nápravové náklady.
 4. Poskytovatel služeb – Goodloading Sp. z o. o. se sídlem ve Wrocławi, ul. Racławicka 2-4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Wrocław – Fabryczna ve Wrocławi, VI. hospodářské oddělení KRS pod číslem 0000816430, DIČ: PL8961591325, IČO: 384972056; kontaktní údaje: info@goodloading.com.
 5. Ochrana osobních údajů – zásady ochrany osobních údajů společnosti Goodloading.com jsou k dispozici na adrese: https://www.goodloading.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/
 6. Uživatel – každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které je právní způsobilost přiznána zákonem, která se zaregistrovala na Goodloading.com a má Účet.
 7. Zákazník – právnická osoba, organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní subjektivitu, nebo fyzická osoba, která vykonává podnikatelskou nebo profesní činnost vlastním jménem, která se v rámci své podnikatelské činnosti zaregistrovala u Goodloading.com a má Účet a přístup k PRO verzi Aplikace Goodloading.com.
 8. Platforma Trans.eu – online informační a webové stránky poskytující služby společnosti Trans.eu Group S.A., umístěné na webové adrese www.trans.eu a na dalších souvisejících adresách, dostupné prostřednictvím Podnikatelského komunikátoru a ve webové a mobilní verzi.
 9. Pravidla – tato Pravidla aplikace Goodloading.com.
 10. Účet – panel pro správu funkcí Goodloading.com, přidělený individuálně určenému Uživateli po registraci způsobem uvedeným v § 4, který je k dispozici při každém přihlášení Uživatele do Goodloading.com.
 11. Předplatné – poplatek za využívání zpoplatněných služeb v aplikaci uživatelem.
 12. Ceník – přehled cen za přístup k verzi Aplikace PRO spolu s uvedením aktuálních akčních nabídek (slevová politika), zveřejněný v Aplikaci.
 13. Profil – část Účtu, která obsahuje informace o typu činnosti, kterou Uživatel vykonává jako: speditér, dopravce, výrobce nebo učeň. Uživatel si může zvolit pouze jeden typ činnosti (Profil).
 14. Automatická registrace – – jeden ze dvou dostupných způsobů registrace uživatelů na Goodloading.com, založený na používání uživatelských účtů na:
  a. e-mailové schránce www.gmail.com;
  b. stránkách www.facebook.com;
  c. platformě www.trans.eu.
 15. Ruční registrace – jeden ze dvou dostupných způsobů registrace uživatele na Goodloading.com, který spočívá ve vyplnění formuláře obsahujícího e-mail a heslo, který je dostupný adrese: https://app.goodloading.com/cz/auth/register v záložce “Registrovat”.

§ 3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 1. Používání stránek Goodloading.com je možné za předpokladu, že systém ICT používaný uživatelem splňuje následující technické požadavky:
  a. vlastnictví zařízení umožňujícího přístup k internetu, včetně softwaru pro prohlížení jeho zdrojů, přijímání souborů jako html, xhtml, pdf, cookies a s povoleným javascriptem;
  b. musí používat následující webové prohlížeče: Chrome, Firefox, Safari, přičemž prohlížeč Chrome je preferovaný a doporučený poskytovatelem služeb;
  c. připojení k internetu o rychlosti alespoň 512 kb/s,
 2. Pro optimální využití služby se doporučuje používat zařízení s minimálním rozlišením 1280 × 1024 pixelů.
 3. Poskytovatel služby podniká kroky k zajištění správného fungování služby Goodloading.com a zavazuje se v přiměřené lhůtě odstranit případné závady v jejím fungování nahlášené uživateli.

§ 4. REGISTRACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ

 1. Pro vytvoření účtu na Goodloading.com musí uživatel:
  a. vybrat si způsob registrace:
  – automatická registrace;
  – ruční registrace;
  b. potvrdit, že se seznámil s Pravidly a Ochranou osobních údajů;
  c. vybrat si jeden z dostupných Profilů.
 2. Povinnými údaji potřebnými k založení účtu jsou e-mailová adresa a heslo.
 3. V případě volby ruční registrace uživatel po provedení kroků uvedených v odstavci 1 aktivuje účet kliknutím na aktivační odkaz dostupný na e-mailové adrese uvedené při registraci.
 4. Založením účtu uživatel prohlašuje, že:
  a. údaje uvedené v profilu jsou v souladu se skutečným a právním stavem. V případě, že se údaje uvedené v profilu změní, uživatel tyto údaje neprodleně aktualizuje;
  b. údaje poskytnuté uživatelem neporušují práva třetích stran;
  c. je oprávněn uzavřít smlouvu o elektronickém poskytování služeb.
 5. Po registraci podle odstavce 1 se uživatel může přihlásit na Goodloading.com:
  a. zadáním e-mailové adresy a hesla použitého při ruční registraci;
  b. prostřednictvím účtů na adrese: www.gmail.com, www.facebook.com, www.trans.eu.
 6. V případě, že se uživatel přihlásí na Goodloading.com prostřednictvím portálů www.facebook.com, www.gmail.com, www.trans.eu, prohlašuje, že souhlasí s tím, aby správce zpracovával údaje obsažené na těchto portálech, zejména: fotografie, název společnosti a jméno a příjmení uživatele za podmínek uvedených portálů.

§ 5. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ

 1. Uživatel má právo upravovat svůj profil a přidávat další informace, mimo jiné:
  a. jméno a příjmení
  b. název společnosti
  c. e-mailovou adresu
  d. funkce
  e. DIČ
 2. V aplikaci Goodloading.com má uživatel možnost definovat náklad v jednotkách:
  a. centimetrů a kilogramů;
  b. palců a liber.
 3. Szczegółowa instrukcja obsługi Goodloading.com dostępna jest pod adresem: www.goodloading.com/cz/manual/.
 4. Je zakázáno sdílet účet s jinými stranami.
 5. Je zakázáno používat účty patřící jiným subjektům.
 6. Každý uživatel si smí vytvořit pouze jeden účet.

§ 6. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Zákazník může uzavřít smlouvu o používání verze PRO aplikace:
  a. prostřednictvím aplikace, a to podle pokynů uvedených v aplikaci,
  b. mimo aplikaci přímým kontaktováním poskytovatele služeb a výměnou dokumentů.
 2. Přístup k verzi Aplikace PRO se vztahuje na dobu platnosti verze předplatného, kterou si vybral příjemce služby.
 3. S výhradou níže uvedených bodů, pokud je uzavřena smlouva o používání verze PRO Aplikace a platba za předplatné je provedena kartou, po skončení období předplatného zvoleného Příjemcem služby se přístup k verzi PRO Aplikace automaticky obnoví na další období odpovídající období, které si příjemce služby původně zvolil. Poplatek za obnovení předplatného bude účtován do 7 dnů před koncem aktuálního předplatného. Pokud si příjemce služby nepřeje, aby se služba obnovovala na další období, je třeba, aby v aplikaci v modulu Moje předplatné potvrdil, že platba se neobnovuje, a to kliknutím na odkaz s názvem “Zrušit předplatné”. Neprodloužení předplatného je nutné oznámit minimálně 8 dnů před koncem příslušného zúčtovacího období.
 4. V případě uzavření smlouvy o používání verze PRO na 7denní předplatné po uplynutí této doby přístup vyprší a zákazník má možnost zakoupit jednu z dostupných variant (výběr předplatného: roční, čtvrtletní, měsíční).
 5. Každý zákazník může předplatné na dobu 7 dnů využít pouze jednou.
 6. V případě automatického obnovení předplatného se předplatné obnoví na základě čísla karty, ze které byla provedena poslední platba za předplatné.
 7. Obnovení platnosti předplatného se provádí v souladu s podmínkami platnými v době obnovení, které jsou uvedeny v Ceníku, a s podmínkami slevového programu uvedenými vedle Ceníku.
 8. Po dobu trvání zakoupeného přístupu k verzi PRO bude mít zákazník prostřednictvím aplikace možnost přidávat vlastní náklady a ložné plochy. Poskytovatel služby upozorňuje, že uživatel freemium verze Aplikace může používat pouze standardně přidané rozměry nákladů.
 9. Výběrem platby za předplatné (tj. kliknutím na tlačítko “Objednat”) nebo prvním dnem automaticky obnovovaného období uvedeného v odstavci 3 výše je mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb uzavřena smlouva o přístupu k verzi PRO aplikace Goodloading.com.
 10. Po zakoupení zašle poskytovatel služeb na e-mailovou adresu zákazníka potvrzení o zakoupení přístupu k verzi PRO aplikace Goodloading.com.
 11. Přístup k obsahu uvedenému v § 6.1 Pravidel nebude zákazníkovi umožněn, dokud poskytovatel služeb neobdrží platbu za předplatné. Pokud je platba prováděna prostřednictvím aplikace, má se za to, že poskytovatel služby obdržel platbu za Předplatné okamžikem připsání částky na bankovní účet provozovatele, ke kterému je aplikace přiřazena.
 12. Poskytovatel může zavést další služby (tj. funkce aplikace), jejichž využívání bude zpoplatněno samostatně. V takovém případě však bude využívání doplňkové služby vyžadovat podání samostatné objednávky, jejíž podmínky včetně ceny budou uvedeny v aplikaci.

§ 7. PLATBY

 1. Cena předplatného zahrnuje přístup k verzi PRO aplikace Goodloading.com.
 2. Ceny za přístup k verzi PRO Aplikace jsou uvedeny:
  a. v ceníku,
  b. v podmínkách slevového programu uvedeného při ceníku.
 3. Zákazník si může zvolit různé verze předplatného, které se liší výškou ceny, jež závisí na zúčtovacím období ( lze zvolit roční, čtvrtletní, měsíční nebo 7-denní předplatné) nebo na počtu uživatelů.
 4. Poskytovatel služby je oprávněn snížit cenu předplatného v souladu s podmínkami slevového programu, jakož i organizovanými promo akcemi.
 5. Zákazník obdrží po provedení transakce fakturu s DPH. Daňový doklad (faktura) bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou v rámci aplikace. Poskytovatel služeb uvádí, že faktura DPH bude zákazníkovi k dispozici také v aplikaci v modulu Moje faktury.
 6. Částka předplatného je uvedena bez DPH a je splatná předem.
 7. Poskytovatel služeb umožňuje využívat poskytovatele platebních služeb ke zpracování plateb. Pokud zákazník využije zprostředkování poskytovatelů online plateb, může být nezbytné přijmout pravidla a předpisy příslušného poskytovatele pro poskytování těchto služeb.
 8. Poskytovatel služeb si neúčtuje žádné další poplatky za použití výše uvedené formy platby za předplatné.
 9. Poskytovatel služeb má právo změnit cenu, o čemž bude informovat:
  a. zasláním oznámení e-mailem příjemcům služby o plánované změně ceny spolu s novým ceníkem, přičemž nové ceny vstoupí v platnost od prvního zúčtovacího období následujícího po uplynutí 30 dnů ode dne zaslání výše uvedeného oznámení,
  b. prostřednictvím vložení informace o této skutečnosti do ceníku.
 10. S výhradou níže uvedeného odstavce poskytovatel služeb uvádí, že v případě, že klient neakceptuje změny v ceníku, o kterých byl klient informován podle § 7.9 Pravidel, je klient oprávněn okamžitě ukončit smlouvu o přístupu k verzi PRO aplikace.
 11. Zavedení akcí, slev nebo jiných forem dočasného snížení cen nepředstavuje změnu ceníku, s níž by bylo spojeno právo ukončit smlouvu podle výše uvedeného ustanovení.
 12. O změnách uvedených v předchozím odstavci bude poskytovatel služeb informovat způsobem uvedeným v odst. 9 písm. a).
 13. Poskytovatel služby je oprávněn vypovědět smlouvu o přístupu k verzi PRO aplikace s klientem okamžitě (s účinností ode dne, kdy byla výpověď zaslána a klient se mohl seznámit s jejím obsahem), a to v případě:
  i. nastane-li některý z důvodů pro odstranění účtu, jak je uvedeno v § 9 Pravidel,
  ii. neuhrazení platby ve lhůtě uvedené na faktuře,
  iii. důvodu ochrany životně důležitého zájmu a bezpečnosti poskytovatele služeb nebo uživatelů..
 14. Uživatel bere na vědomí, že v případech uvedených v bodech 10 a 13 výše nemá nárok na vrácení zbývající části zaplaceného předplatného do konce zúčtovacího období.

§ 8. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE SLUŽEB

 1. Poskytovatel služby zaručuje, že vynaloží náležitou péči, aby uživateli zajistil přístup k webu Goodloading.com v časovém období a za podmínek uvedených ve smluvních podmínkách, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, s výjimkou případů popsaných v odstavcích 2 až 4.
 2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět údržbové práce, které mají za následek přerušení přístupu na Goodloading.com na dobu nezbytně nutnou k jejich provedení. Výskyt takových přerušení nebude považován za nesprávné poskytování služeb ze strany poskytovatele služeb.
 3. Poskytovatel služeb se zbavuje své odpovědnosti, s výhradou právních předpisů o ochraně spotřebitele, v rozsahu, v jakém je to přípustné podle platných právních předpisů, mimo jiné za:
  a. jakoukoli škodu způsobenou třetím osobám v důsledku toho, že uživatel používá služby způsobem, který je v rozporu s předpisy nebo zákonem,
  b. obsah a formu materiálů a názorů, které uživatelé zpřístupnili prostřednictvím služeb a které porušují zákon nebo zákonem chráněná práva třetích osob,
  c. jakoukoli škodu způsobenou třetími stranami, kterým uživatel poskytl údaje z účtu v rozporu s podmínkami používání služeb,
  d. nedostupnost Goodloading.com z důvodů, které jsou mimo kontrolu Poskytovatele služeb, včetně těch, které jsou způsobeny vyšší mocí nebo nefunkčností internetu, přerušení přístupu k Goodloading.com, včetně těch, které brání používání Goodloading.com, způsobené nutností odstranění poruch, testování hardwaru a softwaru, nutností údržby,
  e. škody vzniklé uživateli v důsledku zablokování účtu nebo zablokování přístupu k části nebo všem funkcím Goodloading.com vůči jakémukoli uživateli, jehož jednání je v rozporu s obecně platnými právními předpisy, ustanoveními těchto Pravidel, dobrými mravy, jakož i v případě, že toto jednání ohrožuje nebo porušuje zájmy poskytovatele služby nebo ostatních uživatelů,
  f. následky neoprávněného získání přístupu k účtu uživatele, a to bez ohledu na způsob, jakým k tomu došlo (např. zpřístupnění hesla třetí osobě uživatelem, prolomení hesla třetí osobou).
 4. Poskytovatel služeb odpovídá pouze v rozsahu služeb poskytovaných elektronicky a v souladu s ustanoveními o poskytování služeb elektronickou cestou.
 5. Poskytovatel služeb odpovídá pouze za škody způsobené uživateli úmyslným zaviněním.

§ 9. ODSTRANĚNÍ ÚČTU

 1. V případě porušení těchto Pravidel nebo poskytnutí nepravdivých nebo neaktuálních údajů je poskytovatel služeb oprávněn:
  a. vyzvat uživatele k odstranění nesrovnalostí ve lhůtě, kterou poskytovatel stanoví,
  b. odstranit účet.
 2. Pokud dojde k odvolání souhlasu s některou z podmínek, poskytovatel služeb účet uživatele odstraní.
 3. Odstranění účtu bude mít za následek, že poskytovatel služeb přestane zpracovávat veškerá data zveřejněná na účtu, mimo jiné včetně uložených relací a historie plateb.

§ 10. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů uživatelů je Goodloading Sp. z o. o. se sídlem ve Wrocławi, ul. Racławicka 2-4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Wrocław – Fabryczna ve Wrocławi, VI. hospodářské oddělení KRS pod číslem 0000816430, DIČ: PL8961591325, IČO: 384972056; kontaktní údaje: info@goodloading.com.
 2. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
  a. přípravy na uzavření a následné plnění smlouvy v souvislosti s aplikací, na poskytování služeb, a to včetně vedení účtu – na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO,
  b. přímého marketingu (v rozsahu, v jakém účastník souhlasil se zasíláním obchodních informací – rovněž za účelem poskytnutí těchto informací) – jako oprávněný zájem Správce nebo třetí osoby – čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO,
  c. provádění podnikatelských a obchodních činností a sdílení údajů se společnostmi ve finanční skupině správce pro účely procesů výkaznictví a řízení – jako oprávněný zájem správce nebo třetí strany – čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO,
  d. uděleného souhlasu, v případě, že byly poskytnuty další osobní údaje umožňující využívání služby Premium – čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO.
 3. Příjemci osobních údajů mohou být společnosti skupiny Trans.eu, subjekty poskytující služby IT podpory, platební služby, auditorské subjekty.
 4. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění smluv se zákazníkem nebo do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu.
 5. Současně bude správce uchovávat osobní údaje po dobu, po kterou je povinen je uchovávat, nebo dokumenty, které je obsahují, za účelem doložení plnění zákonných požadavků, včetně umožnění kontroly jejich plnění ze strany orgánů veřejné moci.
 6. Subjekt. kterého se údaje týkají, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, nebo má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 7. Pokud a v rozsahu, v jakém může zpracování probíhat na základě souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 8. Údaje jsou poskytovány dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů bude mít za následek neumožnění používat aplikaci a vést účet.
 9. Každá osoba má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 10. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://www.goodloading.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

§ 11. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Veškerá práva duševního vlastnictví ke službě Goodloading.com patří poskytovateli služby. Používání aplikace Goodloading.com podle těchto Podmínek nemá v žádném případě za následek, že by Uživatelé získali jakákoli práva duševního vlastnictví k aplikaci Goodloading.com. Je zakázáno jakýmkoli způsobem porušovat práva duševního vlastnictví k Goodloading.com, zejména pak:
  a. kopírovat, upravovat a elektronicky nebo jinak přenášet Goodloading.com nebo jeho části, jakož i jednotlivá díla a databáze bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele služeb,
  b. používat Goodloading.com způsobem, který není v souladu s Pravidly nebo obecně platnými předpisy,
  c. ničit, poškozovat, mazat nebo měnit IT, textová a grafická data Goodloading.com nebo jinak zasahovat do jeho činnosti.
 2. Poskytovatel služby zaručuje, že je držitelem výhradních autorských práv ke všem výtvorům v rámci aplikace Goodloading.com (dále jen “aplikace”), práva povolovat vykonávání odvozených autorských práv ve vztahu k této aplikaci a výhradního práva s aplikací nakládat.
 3. Jakékoli porušení autorských práv poskytovatele služby uživatelem bude mít za následek vznik občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti z tohoto titulu podle ustanovení zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících (tj. Sb. zákonů 2006, 90, poz. 631, v platném znění) a může být důvodem k ukončení smlouvy ze strany poskytovatele služby s okamžitou platností.
 4. Používáním aplikace uživatel nezískává žádná práva ani licence k této aplikaci.

§ 12. REKLAMACE

 1. Uživatelé mohou reklamaci hlásit e-mailem na adresu info@goodloading.com nebo vyplněním kontaktního formuláře, který je k dispozici na stránkách goodloading.com v části “kontakt”.
 2. Reklamace musí obsahovat:
  a. jméno a příjmení nebo obchodní název uživatele,
  b. adresu bydliště nebo sídla společnosti,
  c. popis okolností, které jsou důvodem reklamace.
 3. Pokud podaná reklamace nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, poskytovatel služeb neprodleně informuje klienta o nutnosti jejího doplnění s uvedením lhůty, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů, a rozsahu tohoto doplnění s poučením, že nedoplnění reklamace ve stanovené lhůtě bude mít za následek ponechání reklamace bez vyřízení. Po bezvýsledném uplynutí stanovené lhůty se stížnost ponechá bez vyřízení.
 4. Reklamace budou posouzeny do 14 pracovních dnů a informace budou zaslány prostřednictvím e-mailu určeného pro korespondenci s poskytovatelem služeb na adresu podavatele reklamace. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo prodloužit 14denní lhůtu pro odpověď v situacích, kdy je odpověď závislá na shromáždění dodatečné technické nebo právní analýzy nebo překladu, o čemž bude uživatele neprodleně informovat.
 5. Uživatel je plně odpovědný za obsah reklamace.
 6. Poskytovatel služeb může na reklamaci reagovat:
  a. písemně zasláním odpovědi na adresu uživatele,
  b. elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem,
  c. telefonicky.

§ 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním služby Goodloading.com bude řešit soud příslušný podle sídla poskytovatele služeb.
 2. Právem rozhodným pro tyto Pravidla a služby poskytované na Goodloading.com je polské právo.
 3. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Pravidla bez udání důvodu, přičemž o změně informuje účastníky způsobem přijatým pro vyhlášení Pravidel.
 4. Poskytovatel služby může měnit (včetně přidávání a odstraňování) funkce služby Goodloading.com. Taková úprava nepředstavuje změnu Pravidel.
 5. Tyto Pravidla nabývají účinnosti dne 22. 11. 2023.