Program rabatowy

Regulaminu Programu rabatowego Goodloading.com

I. Uprawnienia Użytkownika Programu Rabatowego

 1. Zmienny rabat na Abonament w ramach dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com.
  Wielkość rabatu uzależniona jest od wysokości wybranego Abonamentu, kraju w którym zarejestrowana jest działalność Użytkownika, waluty, jak również czasu, w którym Użytkownik zarejestrował się do Aplikacji.
  Uczestnik programu otrzymuje rabat w postaci procentowej zniżki na Abonament, dodatkowego darmowego okresu dostępu do Aplikacji dla Użytkownika czy też rabatu na dodatkowe dostępy dla Użytkowników.
 2. Obniżenie ceny Abonamentu może zostać przyznane przez Usługodawcę zgodnie z warunkami niniejszego Programu Rabatowego, w tym również w ramach:
  a. indywidualnych ustaleń,
  b. akcji promocyjnych,
  c. konkursów organizowanych przez Goodloading.com

II. Zasady przyznawania rabatów w ramach Programu

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie Użytkownik wersji PRO Aplikacji Goodloading.com
 2. Aby otrzymać rabat należy zarejestrować się na Goodloading.com, posiadać Konto oraz złożyć w Aplikacji zamówienie na usługę dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com.
 3. Usługodawca wskazuje, że informacje odnośnie obowiązującej ceny za Abonament oraz wysokość udzielonego rabatu jest widoczna dla Użytkownika w Aplikacji.
 4. Usługodawca ponadto wskazuje, że informacje o wysokości przyznawanych rabatów można otrzymać kontaktując się mailowo na adres info@goodloading.com lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie goodloading.com w zakładce „kontakt”.

III. Zasady przyznawania rabatów Programu Rabatowego Goodloading.com

 1. Rabaty przyznawane są zgodnie z poniższymi zasadami:
  A. RABAT NA ABONAMENT
  a. Zniżka na Abonament lub dodatkowy darmowy okres dostępu dla Użytkownika, zostaje przyznany przez Usługodawcę na podstawie:
  – wersji wybranego Abonamentu,
  – kraju, w którym zarejestrowana jest działalność Użytkownika,
  – waluty,
  – czasu rejestracji Użytkownika w Aplikacji.
  b. Przyznany rabat jest rabatem jednokrotnym realizowanym w ramach rejestracji Użytkownika w Aplikacji.
  c. Kod rabatowy zostanie przekazany Użytkownikowi w celu wprowadzenia go w ramach dokonywanej płatności za Abonament.B.  RABAT NA DODATKOWE DOSTĘPY
  a. Rabat na dodatkowe dostępy do Aplikacji dla Użytkowników będzie funkcjonował tylko w ramach Konta, dla którego został wykupiony Abonament.
  b. Usługodawca w ramach przyznawanego rabatu wskaże:
  – zakres Abonamentów, jakich dotyczy rabat,
  – kwotę rabatu,
  – ilość Użytkowników jakich dotyczy rabat,
  – kraj/-e których zniżka dotyczy,
  – walutę/-y, których zniżka dotyczy,
  – okres czasu w którym rabat będzie ważny.
 2. Rabaty przekazywane są na adres e-mail Użytkowników wskazanych w ramach Aplikacji.
 3. Usługodawca wskazuje, że rabat nadany dla danego Użytkownika, zmieniający cenę Abonamentu za dostęp do Aplikacji może łączyć się z innymi rabatami.

IV. Jak korzystać z Programu Rabatowego?

 1. Zarejestruj  Konto na Goodloading.com
 2. Złóż w Aplikacji zamówienie na usługę dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com.
 3. Jeśli masz już przyznany rabat, wyświetlane ceny dostępu do Aplikacji wskażą wysokość naliczonej zniżki.

V. Postanowienia Ogólne

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, poprzez jego zmianę lub zniesienie niektórych punktów. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną umieszczone w ramach na stronie goodloading.com.
 2. Wszelkie zmiany w Cenniku oraz Programie rabatowym zostaną przeprowadzone zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 3. Program rabatowy trwa do odwołania, którego termin zostanie podany do wiadomości Użytkowników z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonej na stronie internetowej www.goodloading.com.
 4. Rabaty przyznawane w ramach niniejszego Programu rabatowego są przydzielane przez Usługodawcę odrębnie dla każdego rynku.