Regulamin promocji

Regulamin Promocji “Promocja jednorazowa”

data ogłoszenia: 25.02.2019 r.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady promocji „Promocja jednorazowa” (zwaną dalej: Promocją) organizowaną przez Goodloading Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000816430, NIP: 8961591325, REGON: 384972056 (zwanym dalej: Organizatorem).
 2. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: www.goodloading.com
 3. Warunki Promocji mogą łączyć się z ofertami promocyjnymi lub ofertami specjalnymi, chyba że Organizator postanowi inaczej.

§ 2.
ZMIANA ZASAD PROMOCJI

 1. Zasady Promocji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania.
 2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronach internetowych, na których umieszcza informację o Promocji.

§ 3.
CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Promocja trwa od dnia 25.02.2020 roku do dnia 13.03.2020 roku.
 2. Organizator może odwołać Promocje w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 3. Organizator może przedłużyć termin trwania Promocji wskazany w pkt 1 powyżej.
 4. Informacja o odwołaniu lub przedłużeniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora, na której umieszczono informację o Promocji.

§ 4.
UCZESTNIK PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być klient Organizatora, który:
  a. dokonał rejestracji Konta na Goodloading.com,
  b. zaakceptował Regulamin oraz Politykę prywatności,
  c. złożył w Aplikacji zamówienie w zakresie usługi dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com w termine obowiązywania niniejszej Promocji.

§ 5.
ZASADY

 1. Uczestnicy, którzy spełnili warunki określone w § 4 powyżej, mogą skorzystać z usługi dostępu do wersji PRO Aplikacji na warunkach promocyjnych wskazanych Użytkownikowi bezpośrednio w Aplikacji.
 2. Ceny promocyjne w ramach niniejszej Promocji są określane przez Organizatora w zależności od:
  – okresu Abonamentu,
  – kraju, w którym zarejestrowana jest działalność Użytkownika,
  – waluty, w której dokonywana jest płatność.
 3. Przyznana cena promocyjna dla danego Abonamentu jest promocją jednorazową dostępną w okresie trwania niniejszej Promocji.
 4. Cena promocyjna dla Abonamentu zostanie wyświetlona Użytkownikowi po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, który zostanie mu przekazany przez Organizatora.
 5. Organizator wskazuje, że usługa dostępu do wersji PRO Aplikacji zawierana jest pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem na czas oznaczony obejmujący Okres Abonamentowy Usługi.
 6. Odnowienie Abonamentu na kolejny okres następuje zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie warunków korzystania z internetowej aplikacji Goodloading.com.
 7. Odnowienie subskrypcji za Abonament, następuje zgodnie z obowiązującymi na czas odnowienia warunkami określonymi w Cenniku oraz warunkach Programu rabatowego określonego przy Cenniku.
 8. Obowiązujące na czas odnowienia subskrypcji ceny za Abonament zostaną wyświetlone Użytkownikowi w Aplikacji.
 9. Umowa o świadczenie usługi dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com może zostać rozwiązania zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie warunków korzystania z internetowej aplikacji Goodloading.com.
 10. Świadczenie otrzymane przez Uczestnika w ramach Promocji nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, inne usługi, inne Usługi bądź świadczenia.

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie Promocji i jego prawidłowy przebieg.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin warunków korzystania z internetowej aplikacji Goodloading.com, a także polskie przepisy powszechnie obowiązujące.