REGULAMIN KONKURSU “Jakie korzyści Goodloading przynosi Tobie i firmie, w której pracujesz?”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady konkursu pod nazwą “Jakie korzyści Goodloading przynosi Tobie i firmie, w której pracujesz?” (dalej jako: „Konkurs”), którego organizatorem jest Goodloading sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000816430, posiadającą numer NIP: 8961591325, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.
 3. Zasady określa niniejszy Regulamin oraz ogłoszenie zamieszczone przez Organizatora w pod następującym adresem: https://www.goodloading.com/pl/regulamin-konkursu-jakie-korzysci-goodloading-przynosi-tobie-i-firmie-w-ktorej-pracujesz/ na profilu Organizatora.
 4. Regulamin oraz ogłoszenie o Konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 227 z późn. zm.).

§ 2. Zasady Uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział użytkownicy platformy gooodloading.com (dalej jako: “Platforma”):
  1) którzy mają aktywne konto;
  2) udzielili odpowiedzi na opisane w ust. 5 pytanie konkursowe.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  1) pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także najbliżsi członkowie ich rodzin,
  2) pracownicy spółek należących do grupy kapitałowej Trans.eu Group S.A.,
  3) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym mające uczestniczyć w przyznaniu nagród.
 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba Uczestników. Chęć przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy deklarują poprzez wypełnienie formularza (dalej: “Formularz”) dostępnego pod adresem: https://forms.gle/erm5QMUhp3fByxg78 oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. Formularz, o którym mowa w ustępie powyżej zawiera następujące dane:
  1) e-mail;
  2) imię i nazwisko;
  3) NIP;
  4) treść odpowiedzi na pytanie konkursowe;
  5) grafika, zdjęcie.
 5. Pytanie konkursowe polega na opisaniu przez Uczestników jakie korzyści Goodloading przynosi im i firmie, w której pracują (dalej: ‘Pytanie Konkursowe”).
 6. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma także nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.
 7. Zabronione jest udostępnianie materiałów Konkursowych naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje, uczucia religijne oraz prawem chronione dobro osób trzecich.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Materiałów Konkursowych niezgodnie z prawem.
 9. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do wykorzystania jego materiału Konkursowego (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w szczególności w ramach działań promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Uczestnik zapewnia, że uzyskał zgodę na wykorzystanie przekazanego w Konkursie materiału konkursowego od wszystkich jego współtwórców i posiada prawa autorskie do całości powstałego w ten sposób utworu.

§ 3. Czas trwania i termin rozpoczęcia

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.11.2023 r. i trwa do 17.11.2023 r.
 2. Wybór najlepszej odpowiedzi jest dokonywany każdego dnia trwania Konkursu.
 3. Organizator ogłasza wyniki nie później niż do końca dnia następującego po dniu udzielenia przez Uczestnika odpowiedzi na Pytanie Konkursowe i wypełnieniu Formularza.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu bez podawania przyczyny tej zmiany.
 5. Organizator ma prawo odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

§ 4. Przyznanie nagród

 1. Nagrodę Główną w Konkursie otrzymają 3 osoby, które udzieliły najlepszej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu będą publikowane przez Organizatora pod adresem https://www.goodloading.com/pl/blog/ na profilu Organizatora, w terminach określonych w § 3 ust. 3 w formie postów zawierających informacje o zwycięzcach.
 3. Do opieki nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do jego rozstrzygnięcia powołana zostaje komisja, w skład której wchodzić będą trzy osoby wytypowane przez Organizatora spośród jego Pracowników.
 4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie zwycięzcy Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody. Werdykt komisji jest werdyktem ostatecznym.
 5. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa (w odniesieniu do konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.) wartość nagrody powoduje powstanie obowiązku podatkowego, Organizator Konkursu przyzna dodatkową nagrodę pieniężną, stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od tej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona laureatowi Konkursu, lecz odprowadzona przez Organizatora Konkursu jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5. Nagrody

 1. Nagrodą Główną stanowi 3 – miesięczny darmowy dostęp do Platformy oraz czapka z nadrukiem logo Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród określonych w ust. 1 powyżej bez uprzedniego informowania Uczestników.
 3. W przypadku gdy żadna z osób nie spełni kryteriów wynikających z niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo do nieprzyznania Nagrody.
 4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu w sposób określony w § 4 ust.2, Organizator skontaktuje się z wyróżnionymi Uczestnikami w sprawie odbioru nagrody, celem potwierdzenia chęci odbioru nagrody, jednocześnie ustalając datę i sposób jej odbioru.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy.
 2. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem i ustalenia terminu odbioru nagrody lub inne przyczyny uniemożliwiające lub opóźniające odbiór nagrody.
 4. Konkurs podlega przepisom obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w przebiegu Konkursu związane z problemami technicznymi, w tym przerwy w dostawie Internetu.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Goodloading sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław.
 2. Dane Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
  a. Dane są przetwarzane w celu przygotowania i realizacji Konkursu – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).Przetwarzamy dane Uczestników, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują: przetwarzanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych bądź w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
  b, Ponadto jako Organizator podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, np. z ustawy o rachunkowości, ustawodawstwu podatkowemu w razie konieczności będziemy przetwarzać dane Uczestników w celu realizacji wymogów nakładanych przez regulacje prawne – obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  c. na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika Konkursu dotyczącej przetwarzania wizerunku (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3. Dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na Organizatorze obowiązku prawnego, dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Organizatora, podmioty z Grupy Trans.eu S.A. oraz inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru danych Uczestników na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być również przekazane innym podmiotom realizującym działania w imieniu i na rzecz Organizatora na mocy odrębnych umów. Dostęp do danych jest przekazywany do tych odbiorców, którzy potrzebują przedmiotowych danych celem realizacji zobowiązań umownych bądź/i prawnych.
 4. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2 tj.:
  a. w zakresie realizacji Konkursu – do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
  b. w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Organizatorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacji Konkursu – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Organizatora,
  c. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 5. Uczestnicy mają prawo:
  a. do żądania dostępu do swoich danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia
  b. w zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, Uczestnicy mają prawo – w dowolnym momencie – do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  c. żądania przeniesienia dostarczonych Organizatorowi danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Uczestnicy uznają, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO.

  Ponadto Uczestnicy mają prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:
  e. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Organizator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania.
  Organizator realizując przedmiotowe prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.
 6. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych Uczestników następuje w celu realizacji Konkursu, podanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem udziału w Konkursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

§ 8. Reklamacje

 1. Jakiekolwiek roszczenia i reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora jedynie drogą elektroniczną na adres: info@goodloading.com.
  Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 2. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora zgłaszający zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany przez niego e-mail.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, podając jednocześnie informację o zmianie do wiadomości Uczestników w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu.
 2. Zmiana nagród, przedłużenie lub skrócenie czasu trwania Konkursu, nie stanowią zmiany Regulaminu,
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika oraz w Internecie na stronie Organizatora pod adresem https://www.goodloading.com/pl/.