Regulamin Promocji “30% na Dzień Spedytora”

data ogłoszenia: 23.05.2022 r.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady udziału w Promocji promocyjnej “30% na Dzień Spedytora” (zwanej dalej: “Promocją”), w ramach której Usługobiorca może skorzystać z czasowej zmiany warunków świadczenia usługi dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com.
 2. Organizatorem Promocji jest Goodloading Sp. z o. o. z siedzibą w Wrocławiu przy ul. ul. Racławickiej 2-4, 53-146 Wrocław, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000816430, NIP: 8961591325, REGON: 384972056 (zwana dalej: Usługodawcą).
 3. Promocja obejmuje Usługobiorców, którzy zawarli z Usługodawcą za pośrednictwem Aplikacji Goodloading.com umowę dotyczącą korzystania z wersji PRO Aplikacji Goodloading.com.

§2
Czas trwania i zmiana zasad Promocji

 1. Promocja rozpoczyna się dnia 23.05.2022 r. i trwa do dnia 27.05.2022 r. lub do czasu odwołania Promocji przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o przedłużeniu czasu trwania Promocji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Usługodawcy, tj.:www.goodloading.com, na której umieszczono informację o Promocji i jej Regulamin, nie później niż na 3 dni przed zakończeniem czasu trwania Promocji.
 3. Zasady udziału w Promocji i warunki jej realizacji mogą ulec zmianie w czasie jej trwania. Usługodawca poinformuje o zakresie zmiany Promocji i dacie rozpoczęcia jej obowiązywania na stronie internetowej, na której umieszcza informację o Promocji i jej Regulamin.

§3
Zasady skorzystania z Promocji

 1. Promocja polega na czasowej zmianie parametrów usługi dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com i uzyskaniu przez Usługobiorcę możliwości skorzystania z ww. usługi na preferencyjnych warunkach, tj. przy zastosowaniu 30% obniżki ceny wybranego Abonamentu, liczonej od ceny danego Abonamentu podanej w Cenniku dostępnym w Aplikacji Goodloading.com.
 2. Warunkiem skorzystania z preferencyjnych warunków finansowania jest uprzednie zgłoszenie Usługodawcy przez Usługobiorcę woli skorzystania z Promocji i złożenie zamówienia na usługę za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: info@goodloading.com.
 3. Do skorzystania z Promocji uprawnieni są wszyscy Użytkownicy, którzy:
  a) dokonali rejestracji Konta na Goodloading.com,
  b) zaakceptowali Regulamin oraz Politykę prywatności,
  c) złożyli zamówienie usługi dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com na zasadach określonych w ust. 2 powyżej, w terminie obowiązywania niniejszej Promocji.
 4. Promocja obejmuje dostępne w Cenniku Abonamenty obejmujące odpowiednio 1 miesiąc, 3 miesiące i 12 miesięcy, z wyłączeniem 7-dniowego Abonamentu testowego.
 5. Dostęp do wersji PRO Aplikacji w cenie promocyjnej obejmuje cały okres wybranej przez Usługobiorcę wersji Abonamentu.
 6. Po zakończeniu okresu promocyjnego Usługobiorca może nabyć dostęp do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com na kolejny okres roliczeniowy zgodnie z Regulaminem usługi korzystania z internetowej aplikacji Goodloading.com i usługi dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com do wglądu na stronie internetowej: https://www.goodloading.com/pl/regulations/, na warunkach i w Cenie określonych w Cenniku.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: www.goodloading.com.
 2. Uczestnictwo w Promocji można łączyć ze skorzystaniem przez Usługobiorcę z innych rabatów lub ofert specjalnych Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie mają Regulamin usługi korzystania z internetowej aplikacji Goodloading.com i usługi dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com do wglądu na stronie internetowej: https://www.goodloading.com/pl/regulations/, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa.