Regulamin

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123.) oraz warunki korzystania z internetowej aplikacji Goodloading.com.
 2. Goodloading.com jest aplikacją dedykowaną Użytkownikom prowadzącym działalność w zakresie spedycji, transportu lub logistyki, przeznaczoną w szczególności do zarządzania ładunkami oraz ich transportem poprzez dopasowanie odpowiedniego pojazdu do wielkości, wagi, objętości i innych parametrów ładunku.

§ 2.
DEFINICJE

 1. Goodloading.com – aplikacja dostępna pod adresem: www.goodloading.com przeznaczona do zarządzania ładunkami przez przedsiębiorców z branży TSL.
 2. Wersja PRO Aplikacji Goodloading.com – płatna część Aplikacji dostępnej pod adresem: www.goodloading.com przeznaczonej do zarządzania ładunkami przez przedsiębiorców z branży TSL.
 3. Wersja freemium Aplikacji – bezpłatna część Aplikacji umożliwiająca korzystanie jedynie z dodanych domyślnie wymiarów ładunków i przestrzeni ładunkowych.
 4. Usługodawca – Goodloading Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000816430, NIP: 8961591325, REGON: 384972056; dane kontaktowe:
 5. Polityka Prywatności – polityka prywatności Goodloading.com dostępna pod adresem: Goodloading.com/policy.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zarejestrowała się w Goodloading.com i posiada Konto.
 7. Usługobiorca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zarejestrowała się w Goodloading.com i posiada Konto oraz dostęp do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com.
 8. Platforma Trans.eu – internetowy serwis informacyjno – usługowy Trans.eu Group S.A., znajdujący się pod adresem internetowym www.trans.eu oraz pod innymi adresami powiązanymi, dostępny za pośrednictwem Komunikatora biznesowego oraz w wersji Webowej i mobilnej.
 9. Regulamin  –  niniejszy Regulamin Aplikacji Goodloading.com.
 10. Konto – panel zarządzania funkcjonalnościami Goodloading.com, przypisany do indywidualnie oznaczonego Użytkownika, po rejestracji w sposób określony w § 4., dostępny każdorazowo po zalogowaniu się w Goodloading.com.
 11. Abonament – opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług w Aplikacji.
 12. Cennik – zestawienie cen za dostęp do wersji PRO Aplikacji wraz ze wskazanymi aktualnymi promocjami (Polityka rabatowa), opublikowany w Aplikacji.
 13. Profil – część Konta zawierająca informację o rodzaju prowadzonej przez Użytkownika działalności jako: spedytor, przewoźnik albo producent. Użytkownik może wybrać tylko jeden rodzaj działalności (Profil).
 14. Rejestracja Automatyczna – jeden z dwóch dostępnych sposobów rejestracji Użytkownika w Goodloading.com, opierający się na wykorzystaniu kont Użytkownika na:
  1. poczcie www.gmail.com;
  2. serwisie www.facebook.com;
  3. platformie www.trans.eu;
 15. Rejestracja Ręczna – jeden z dwóch dostępnych sposobów rejestracji Użytkownika w Goodloading.com, polegający na wypełnieniu formularza zawierającego adres e-mail oraz hasło, dostępnego pod adresem: https://app.goodloading.com/pl/register w zakładce „Rejestracja”.

§ 3.
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Goodloading.com jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, łącznie z oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu html, xhtml, pdf, cookies i z włączoną obsługą javascript;
  2. korzystania z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, przy czym preferowaną i zalecaną przez Usługodawcę przeglądarką internetową jest Chrome;
  3. łącza internetowego o przepustowości co najmniej 512kbs,
 1. Dla optymalnego wykorzystania możliwości Usługi zalecane jest stosowanie urządzeń z minimalną rozdzielczością punktową 1280×1024.
 2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Goodloading.com oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w jego działaniu, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.

§ 4.
REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. W celu założenia Konta w Goodloading.com, Użytkownik:
  1. wybiera sposób rejestracji:
   – Rejestrację Automatyczną;
   – Rejestrację Ręczną;
  2. potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności;
  3. wybiera jeden z dostępnych Profili;
 1. Danymi obligatoryjnie wymaganymi do założenia Konta są adres e-mail i hasło.
 2. W przypadku wyboru Rejestracji Ręcznej, Użytkownik po dokonaniu czynności określonych w ust. 1, aktywuje Konto poprzez kliknięcie w link aktywacyjny dostępny pod adresem e-mail podanym podczas rejestracji.
 3. Dokonując rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że:
  1. dane podane w Profilu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku zmiany danych podanych w Profilu dokona niezwłocznej ich aktualizacji;
  2. podane przez Użytkownika dane nie naruszają praw osób trzecich;
  3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 1. Po dokonaniu rejestracji w sposób określony w ust. 1 Użytkownik może logować się do Goodloading.com poprzez:
  1. wpisanie adresu e-mail i hasła użytych podczas Rejestracji Ręcznej;
  2. konta na: www.gmail.com, www.facebook.com, www.trans.eu.
 1. W przypadku logowania się przez Użytkownika do Goodloading.com za pośrednictwem portali www.facebook.com, www.gmail.com, www.trans.eu, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych zawartych na tych portalach, w tym w szczególności: zdjęć, określenia firmy, oraz imienia i nazwiska Użytkownika na warunkach określonych w regulaminach wspomnianych portali.

§ 5.
ZASADY KORZYSTANIA

 1. Użytkownik ma prawo edytować swój Profil  i uzupełniać go o dodatkowe informacje, w tym m.in:
  1. imię i nazwisko
  2. nazwa firmy
  3. zdjęcie
  4. adres email
  5. specjalizacja
 2. W trakcie korzystania z Goodloading.com Użytkownk ma możliwiość definiowania ładunków za pomocą jednostek:
  1. centymetrów i kilogramów;
  2. cali i ibsów.
 3. Szczegółowa instrukcja obsługi Goodloading.com dostępna jest pod adresem: www.goodloading.com/pl/instrukcja/
 4. Zabrania się udostępniania Konta innym podmiotom.
 5. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.
 6. Każdy z Użytkowników ma możliwość założenia jednego Konta.

§ 6.
ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG

 1. Usługobiorca za pośrednictwem Aplikacji może zawrzeć umowę dotyczącą korzystania z wersji PRO Aplikacji postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Aplikacji.
 2. Dostęp do wersji PRO Aplikacji obejmuje okres wybranej przez Usługobiorcę wersji Abonamentu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt poniżej, w przypadku zawarcia umowy dotyczącej korzystania z wersji PRO Aplikacji i dokonania zapłaty za abonament kartą, po zakończeniu okresu Abonamentu wybranego przez Usługobiorcę, dostęp do wersji PRO Aplikacji automatycznie odnawia się na kolejny okres odpowiadający okresowi wybranemu pierwotnie przez Usługobiorcę. Pobranie opłaty za odnowienie subskrypcji nastąpi w terminie 7 dni przed zakończeniem aktualnie obowiązującego Abonamentu. Jeżeli Usługobiorca nie chce, aby Usługa odnawiała się na kolejne okresy powinien w Aplikacji w module Mój Abonament potwierdzić brak odnowienia płatności poprzez kliknięcie w link o nazwie “Anuluj subskrypcję”. Informacja o braku odnowienia powinna zostać przekazana w terminie 8 dni przed upływem obowiązującego okresu rozliczeniowego.
 4. W przypadku zawarcia umowy dotyczącej korzystania z wersji PRO na Abonament 7-dniowy, po upływie tego okresu, dostęp wygasa a Usługobiorca ma możliwość wykupienia jednego z dostępnych wariantów (do wyboru Abonament: roczny, kwartalny, miesięczny).
 5. Każdy Usługobiorca ma możliwość skorzystania z Abonamentu na okres 7-dniowy jedynie raz.
 6. W przypadku automatycznego odnowienia Abonamentu, subskrypcja odnawia się dla ostatniego numeru karty z której była dokonywana płatność za Abonament.
 7. Odnowienie subskrypcji za Abonament następuje zgodnie z obowiązującymi na czas odnowienia warunkami określonymi w Cenniku oraz warunkami Programu rabatowego określonego przy Cenniku.
 8. Przez okres trwania zakupionego dostępu do wersji PRO, za pośrednictwem Aplikacji, Usługobiorca będzie posiadał możliwość dodawania własnych ładunków i przestrzeni ładunkowych. Usługodawca wskazuje, że Użytkownik wersji freemium Aplikacji ma możliwość korzystania jedynie z dodanych domyślnie wymiarów ładunków i przestrzeni ładunkowych.
 9. Z chwilą wyboru płatności za Abonament (tj. kliknięcia przycisku “Zamawiam”) lub z pierwszym dniem automatycznie odnowionego okresu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest dostęp do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com.
 10. Po dokonaniu zakupu Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy potwierdzenie zakupu dostępu do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com.
 11. Dostęp do treści o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu Usługobiorca uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Usługodawcę opłaty za Abonament. W przypadku, gdy płatność jest dokonywana przez Aplikację uznaje się, że Usługodawca otrzymał opłatę za Abonament z chwilą uznania rachunku bankowego operatora, z którym powiązana jest Aplikacja.
 12. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe usługi (tj. funkcjonalności Aplikacji), skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena zostaną podane w Aplikacji.

§ 7.
PŁATNOŚCI

 1. Kwota Abonamentu obejmuje dostęp do wersji PRO Aplikacji Goodloading.com.
 2. Ceny za dostęp do wersji PRO Aplikacji określone są w:
  1. Cenniku,
  2. w warunkach Programu rabatowego określonego przy Cenniku.
 3. Usługobiorca ma możliwość wyboru różnych wersji Abonamentu zróżnicowanych ze względu na wysokość opłaty, która jest uzależniona od okresu rozliczeniowego (do wyboru Abonament: roczny, kwartalny, miesięczny, 7-dniowy), czy ilości Użytkowników.
 4. Usługodawca posiada uprawnienie do obniżenia ceny Abonamentu, zgodnie z warunkami Programu Rabatowego, jak również organizowanych akcji promocyjnych.
 5. Usługobiorca otrzyma fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Faktura VAT zostanie przesłana na adres email wskazany w ramach Aplikacji. Usługodawca wskazuje, iż faktura VAT będzie dostępna dla Usługobiorcy również w Aplikacji w module Moje faktury.
 6. Kwota abonamentu jest kwotą brutto, płatną z góry.
 7. Usługodawca w celu realizacji płatności umożliwia skorzystanie z usług dostawcy usług płatniczych. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z pośrednictwa operatorów płatności online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot.
 8. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z powyższej formy płatności za Abonament.
 9. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny, o czym informuje:
  a. poprzez wysłanie zawiadomień drogą mailową do Usługobiorców o planowanej zmianie ceny wraz z nowym Cennikiem, przy czym nowe ceny wejdą w życie od pierwszego Okresu Rozliczeniowego następującego po upływie 30 dni od dnia wysłania ww. Zawiadomienia,
  b. poprzez umieszczenie informacji w Cenniku.
 10. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej, Usługodawca wskazuje, że w przypadku braku akceptacji Usługobiorcy w zakresie zmian w Cenniku, o których został poinformowany w trybie § 7 pkt 9 Regulaminu, Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy na dostęp do wersji PRO Aplikacji w trybie natychmiastowym.
 11. Wprowadzenie promocji, rabatów lub innych form czasowego obniżenia ceny, nie stanowi zmiany Cennika, z którą wiąże się prawo do rozwiązaniu umowy, określone w pkt powyżej.
 12. O zmianach określonych w ustępie powyżej, Usługodawca poinformuje w sposób określony w pkt 9 lit. a).
 13. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy na dostęp do wersji PRO Aplikacji z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym (ze skutkiem na dzień, w którym wysłano wypowiedzenie, a Usługobiorca mógł zapoznać się z jego treścią), w przypadku:
  i. zaistnienia którejkolwiek przyczyny usunięcia Konta określonych § 9 Regulaminu,
  ii. braku płatności w terminie wskazanym na Fakturze,
  iii. ze względu na ochronę istotnego interesu i bezpieczeństwa Usługodawcy lub Użytkowników.
 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadkach określonych w pkt 10 i 13 powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pozostałej do końca okresu rozliczeniowego części opłaconego Abonamentu.

§ 8.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca gwarantuje, iż dołoży należytej staranności celem zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Goodloading.com w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków opisanych w ust. 2 – 4.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac konserwacyjnych skutkujących przerwą w dostępie do Goodloading.com na czas niezbędny do ich wykonania. Występowanie tego rodzaju przerw nie będzie uważane za nienależyte wykonywanie usług przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących konsumentów, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, m.in. za:
  1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z przepisami prawa,
  2. treści i formę materiałów, opinii udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. wszelkie szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym Użytkownik wbrew zapisom Regulaminu udostępnił dane z Konta,
  4. niedostępności Goodloading.com z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet, przerwy w dostępie do Goodloading.com, w tym uniemożliwiające korzystanie z Goodloading.com, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  5. szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane zablokowaniem Konta albo dostępu do części lub całości funkcjonalności Goodloading.com wobec każdego Użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  6. skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione, dostępu do Konta Użytkownika, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią);
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w przepisach o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone Użytkownikowi wyłącznie z winy umyślnej.

§ 9.
USUNIĘCIE KONTA

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu bądź podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych, Usługodawca ma prawo:
  1. wezwać Użytkownika do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez siebie terminie;
  2. usunąć Konto.
 2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Usługodawca usunie Konto Użytkownika.
 3. Usunięcie Konta powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Usługodawcę wszelkich danych zamieszczonych na Koncie, w tym m.in: zapisane sesje i historia płatności.

§ 10.
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Goodloading Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000816430, NIP: 8961591325, REGON: 384972056, kontakt: info@goodloading.com.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. przygotowania do zawarcia, a następnie realizacji umowy w związku z prowadzoną Aplikacją, świadczeniem Usług, w tym do oraz obsługą Konta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. w celu marketingu bezpośredniego (w tym w zakresie w jakim Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – również w celu przekazywania tego typu informacji) – jako prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. w celu prowadzenia aktywności gospodarczej i handlowej i udostępniania danych spółkom grupy kapitałowej Administratora w celach raportowania i prowadzenia procesów zarządczych – jako prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. na podstawie wyrażonej zgody, w ramach której zostały podane dodatkowe dane osobowe umożliwiające korzystanie z Usługi Premium – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być spółki z grupy Trans.eu, podmioty świadczące usługi wsparcia IT, usługi płatnicze, podmioty audytujące.
 4. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umów z Usługobiorcą, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 5. Jednocześnie, Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym zobowiązany jest przechowywać je lub dokumenty je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeśli i w zakresie w jakim przetwarzanie może odbywać się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane są podawane dobrowolnie. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Aplikacji i prowadzenia Konta.
 9. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych określa Polityka prywatności, dostępna pod adresem https://www.goodloading.com/pl/privacy-policy.

§ 11.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Goodloading.com przysługują Usługodawcy. Korzystanie z Goodloading.com na podstawie Regulaminu, nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Goodloading.com. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Goodloading.com, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Goodloading.com lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
  2. korzystanie z Goodloading.com w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
  3. niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych Goodloading.com lub zakłócanie działania w inny sposób.
 1. Usługodawca gwarantuje, iż służą mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wchodzących w zakres przedmiotowy aplikacji Goodloading.com (dalej jako “Aplikacja”), prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do tej Aplikacji oraz wyłączne prawo do rozporządzania Aplikacją.
 2. Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Użytkownika spowoduje powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., 90, poz. 631, z późn. zm.) i może być podstawą do rozwiązania Umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Poprzez korzystanie z Aplikacji Użytkownik nie nabywa żadnych praw, ani też nie uzyskuje licencji do Aplikacji.

§ 12.
REKLAMACJE

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać reklamacje mailowo na adres lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie goodloading.com  w zakładce „kontakt”.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko albo firmę Użytkownika;
  2. adres zamieszkania bądź siedziby;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 1. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2 Usługodawca niezwłocznie poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, a informacja zostanie przesłana za pośrednictwem poczty e-mail wskazanej do korespondencji z Usługodawcą na adres składającego reklamację. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 14 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca może udzielić:
  1. pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres Użytkownika;
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;
  3. telefonicznie.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Goodloading.com, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu i usług świadczonych w ramach Goodloading.com jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, podając jednocześnie informację o zmianie do wiadomości Uczestników w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu.
 4. Usługodawca może modyfikować (w tym dodawać i usuwać) funkcjonalności Goodloading.com. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2021.