Projekt

Tytuł projektu: „Aplikacja Goodloading wspierająca proces załadunku oparta o nowoczesny algorytm”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1319/20

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu: 2 256 783,75 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 2 256 783,75 PLN
Wartość dofinansowania: 1 236 778,81 PLN
Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.01.2023

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej generacji aplikacji Goodloading, wspierającej proces załadunku w oparciu o innowacyjny algorytm. Nowoczesny algorytm będzie posiadał umiejętność optymalnego rozłożenia ładunków sześciennych i cylindrycznych oraz obliczenia zajętej i wolnej przestrzeni, także w przypadku elementów, których kąt ułożenia zostanie przez użytkownika zmieniony na inny niż 90 stopni.