Regulamin API

REGULAMIN API INTERNETOWEJ APLIKACJI GOODLOADING.COM

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług API Internetowej Aplikacji Goodloading.com (dalej: „API”), świadczonych przez Goodloading Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Usługodawca”) na rzecz Partnerów.
 2. Celem API jest umożliwienie dostępu do internetowej aplikacji Goodloading.com (dalej: Aplikacja), przeznaczonej w szczególności do zarządzania ładunkami oraz ich transportem poprzez dopasowanie odpowiedniego pojazdu do wielkości, wagi, objętości i innych parametrów ładunku.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin korzystania z internetowej aplikacji Goodloading.com (dalej: „Regulamin Goodloading”).
 4. W przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, w pierwszej kolejności należy posługiwać się jego definicjami i postanowieniami, a następnie definicjami i postanowieniami Regulaminu Goodloading.

II. Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. API –usługa świadczona przez Usugodawcę na rzecz Partnerów umożliwiająca korzystanie z zasobów Aplikacji.
 2. Aplikacja – internetowa aplikacja Goodloading.com ostępna pod adresem: www.goodloading.comprzeznaczona do zarządzania ładunkami przez przedsiębiorców z branży TSL.
 3. Dokumentacja API – zbiorczy opis wszystkich dostępnych zasobów, metod oraz funkcji API, który zostaje udostępniony Partnerowi.
 4. Klucz Testowy– bezpłatna forma dostępu do API przyznawana Partnerowi po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Pozwala na wykonanie 100 zapytań w ciągu dnia i 300 w skali miesiąca. Nie pozwala na dodawanie Użytkowników PRO przez Partnera. Klucz testowy jest aktywny przez 30 dni od dnia przyznania.
 5. Klucz Produkcyjny – pełna, odpłatna forma dostępu do API z funkcjonalnością dodawania Użytkowników PRO przez Partnera. Ilość zapytań oraz liczba dostępów dla Użytkowników PRO zależy od wybranego przez Partnera Abonamentu ustalonego w drodze porozumienia z Usługodawcą.
 6. Oprogramowanie– oprogramowanie będące w posiadaniu lub zarządzane przez Partnera, które wykorzystuje API.
 7. Partner– osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, będąca właścicielem lub administratorem Oprogramowania lub Serwisu Internetowego, którego użytkownikami są przede wszystkim przedstawiciele branży TSL, która uzyskała dostęp do API.
 8. Regulamin Goodloading– Regulamin korzystania z internetowej aplikacji Goodloading.com, dostępny pod adresem https://www.goodloading.com/pl/regulamin/
 9. Serwis Internetowy– witryna internetowa, będąca w posiadaniu, bądź zarządzana przez Partnera, który dokonuje połączenia z API.
 10. Usługodawca– Goodloading Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Racławickiej 2-4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000816430, NIP: 8961591325, REGON: 384972056; dane kontaktowe: info@goodloading.com
 11. Użytkownik– Użytkownik w rozumieniu Regulaminu Goodloading.
 12. Użytkownik PRO– Usługobiorca w rozumieniu Regulaminu Goodloading.
 13. Wnioskodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie https://www.goodloading.com/pl/api/skontaktuj-sie-z-nami/ lub w jakiejkolwiek innej formie złożyła wniosek do Usługodawcy o udostępnienie API.
 14. Zapytanie – każde pytanie Partnera o przeprowadzenie obliczeń  dostępnych w ramach funkcjonalności Aplikacji złożone za pośrednictwem API. Odpowiedzią na poprawnie złożone zapytanie jest wynik obliczeń z linkiem do wizualizacji załadunku.

III. Zasady udostępniania API

 1. Wnioskodawca może złożyć wniosek o udostępnienie API, poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego dostępnego na stronie: https://www.goodloading.com/pl/api/skontaktuj-sie-z-nami/, bądź w jakiejkolwiek innej formie, wyrażając w ten sposób chęć korzystania z API. W przypadku poprawnego wypełnienia formularza lub poinformowania Usługodawcy w inny sposób o chęci korzystania z API, Usługodawca przeprowadzi proces weryfikacji Wnioskodawcy, tj. oceny czy daje on rękojmię należytego i rzetelnego postępowania, zgodnego z przepisami niniejszego Regulaminu, w tym także oceny Serwisu Internetowego, bądź Oprogramowania, które będą wykorzystywały API, także pod kątem spełniania wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z API. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia dostępu do API bez podania przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 2. Wnioskodawca przed wysłaniem wypełnionego formularza, o którym mowa w punkcie poprzednim akceptuje aktualną wersję niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia wniosku w innej formie Wnioskodawca zobowiązany jest potwierdzić w nim zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 3. Po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji Wnioskodawcy, o którym mowa w pkt.1 zdanie drugie, w terminie 72 godzin od dnia poprawnie złożonego wniosku o udostępnienie API, Usługodawca przyznaje dostęp do Klucza Testowego. Od tego momentu Wnioskodawca staje się Partnerem.
 4. Jeżeli przed otrzymaniem Klucza Testowego Partner nie posiadał Konta w rozumieniu Regulaminu Goodloading, jest zobowiązany do zarejestrowania się na stronie www.goodloading.comw celu korzystania z API. Partner musi posiadać Konto, o którym mowa w zdaniu pierwszym przez cały okres korzystania z API.
 5. Dostęp do Klucza Produkcyjnego następuje w momencie zawarcia umowy na zasadach określonych w pkt IV niniejszego Regulaminu.
 6. Partner posiadający Klucz Produkcyjny jest uprawniony do dodawania Użytkowników PRO w ilości zgodnej z opłaconym Abonamentem.
 7. Usługodawca udostępni API na podstawie niewyłącznej, bezpłatnej licencji, której warunki określa pkt VI niniejszego Regulaminu.
 8. Usługodawca we współpracy z osobą, wskazaną przez Partnera, umożliwi integrację Serwisu Internetowego/Oprogramowania z Aplikacją, poprzez udostępnione API.
 9. Usługodawca odpowiada za działanie Aplikacji oraz nadanie Partnerowi odpowiednich uprawnień. Partner odpowiada za przygotowanie (dostosowanie) Serwisu Internetowego/Oprogramowania.
 10. Wszelkiego rodzaju incydenty lub problemy z funkcjonowanie API Partner powinien zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na adres: info@goodloading.com.

IV. Zawarcie umowy dotyczącej Klucza Produkcyjnego API

 1. Po przyznaniu Klucza Testowego Parter za pośrednictwem Aplikacji może zawrzeć umowę na dostęp do Klucza Produkcyjnego zgodnie z instrukcjami widocznymi w Aplikacji.
 2. Dostęp do Klucza Produkcyjnego obejmuje okres wybranej przez Partnera wersji Abonamentu.
 3. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1 powyżej i dokonania opłaty za Abonament kartą, po zakończeniu okresu Abonamentu wybranego przez Partnera, dostęp do Klucza Produkcyjnego automatycznie odnawia się na kolejny okres odpowiadający okresowi wybranemu pierwotnie przez Partnera. Pobranie opłaty za odnowienie subskrypcji nastąpi w terminie 7 dni przed zakończeniem aktualnie obowiązującego Abonamentu. Jeżeli Partner nie chce, aby Usługa odnawiała się na kolejne okresy powinien w Aplikacji w module Mój Abonament potwierdzić brak odnowienia płatności poprzez kliknięcie w link o nazwie “Anuluj subskrypcję”. Informacja o braku odnowienia powinna zostać przekazana w terminie 8 dni przed upływem obowiązującego okresu rozliczeniowego.
 4. W przypadku automatycznego odnowienia Abonamentu, subskrypcja odnawia się dla ostatniego numeru karty z której była dokonywana płatność za Abonament.
 5. Odnowienie Abonamentu następuje zgodnie z obowiązującymi na czas odnowienia warunkami określonymi w odrębnym porozumieniu z Usługodawcą.
 6. Z chwilą wyboru płatności za Abonament (tj. kliknięcia przycisku “Zamawiam”) lub z pierwszym dniem automatycznie odnowionego okresu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, pomiędzy Partnerem a Usługodawcą zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest dostęp do Klucza Produkcyjnego API.
 7. Po dokonaniu zapłaty Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej Partnera potwierdzenie zawarcia umowy na dostęp do Klucza Produkcyjnego.
 8. Dostęp do treści o których mowa w pkt IV.1 Partner uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Usługodawcę opłaty za Abonament. W przypadku, gdy płatność jest dokonywana przez Aplikację uznaje się, że Usługodawca otrzymał opłatę za Abonament z chwilą uznania rachunku bankowego operatora, z którym powiązana jest Aplikacja.
 9. Do płatności za dostęp do Klucza Produkcyjnego stosuje się odpowiednio § 7 Regulaminu Goodloading, z zastrzeżeniem, że wysokość opłat zależna jest od okresu rozliczeniowego (do wyboru Abonament: roczny, półroczny i kwartalny) oraz ilości zapytań w miesiącu. Wybrana ilość zapytań ma wpływ na maksymalną liczbę Użytkowników PRO. Przez osobę Usługobiorcy w Regulaminie Goodloading należy rozumieć Partnera zdefiniowanego niniejszym Regulaminem.

V. Zasady korzystania z API

 1. Zarówno Partner, jak i Użytkownicy/Użytkownicy PRO nie mogą utrudniać działania API ani podejmować prób uzyskania do niego dostępu inaczej niż zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 2. API za pośrednictwem Serwisu Internetowego/Oprogramowania, umożliwia Użytkownikom/Użytkownikom PRO m.in. uzyskanie obliczeń wolnych/ zajętych LDM oraz ustawienia ładunków na wybranej przestrzeni ładunkowej (samochód/kontener/paleta lub inne).
 3. Partner może korzystać z API wyłącznie w sposób dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, niniejszy Regulamin oraz Regulamin Goodloading.
 4. Dostęp do API oraz korzystanie za jej pośrednictwem z usług Usługodawcy nie daje Partnerowi, ani Użytkownikowi/Użytkownikowi PRO żadnych praw własności intelektualnej do Aplikacji, w szczególności jej usług i nazwy.
 5. API umożliwia Użytkownikowi wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie treści w komunikacji z Serwisem Internetowym/Oprogramowaniem Partnera.
 6. Partner jest zobowiązany do aktualizowania API niezwłocznie, gdy przez Usługodawcę zostanie udostępniona jego nowa wersja lub funkcja.
 7. Partner jest zobowiązany do używania dostępów Użytkowników/Użytkowników PRO zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego częściowego lub całkowitego wyłączenia API lub ograniczenia do niego dostępu, w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności, przeprowadzania konserwacji lub napraw, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Partnera.

VI. Licencja

 1. Usługodawca oświadcza, iż przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do internetowej aplikacji Goodloading.com oraz do API.
 2. Partner oświadcza, że przysługuje mu licencja wyłączna na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do stosowania, rozwijania i rozpowszechniania Serwisu Internetowego/Oprogramowania.
 3. Usługodawca udziela Partnerowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczanej terytorialnie, lecz ograniczonej czasowo licencji na API na następujących polach eksploatacji:
  a. wykorzystania API w procesie integracji z Aplikacją, w szczególności przystosowywania API,
  b. wykorzystania API w celu umożliwienia Użytkownikom i Użytkownikom PRO korzystania z Aplikacji.
 4. Licencja, o której mowa w pkt VI.3. powyżej jest udzielana na czas korzystania przez Partnera z API.
 5. Licencja wygasa z dniem utraty przez Partnera dostępu do API.
 6. Usługodawca wyraża zgodę, na używanie jego logo i wizerunku w materiałach promocyjnych i reklamowych Partnera oraz udziela na rzecz Partnera licencji na korzystanie ze znaku towarowego „Goodloading”. Zasady używania logo i wizerunku oraz zasady udzielenia licencji na korzystanie ze znaku towarowego będą przedmiotem odrębnych porozumień.

VII. Obowiązki Partnera

 1. Partner zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji, dostarczania danych i dokumentów niezbędnych dla prawidłowej integracji API z Serwisem Internetowym/Oprogramowaniem.
 2. Partner zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi/Użytkownikowi PRO wszelkich informacji związanych z zezwoleniem API na dostęp do informacji.
 3. Partner zobowiązuje się do zapewnienia kompatybilności Serwisu Internetowego/Oprogramowania z API.
 4. Partner jest zobowiązany do dostosowania Serwisu Internetowego/Oprogramowania w razie aktualizacji API.

VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Każda ze Stron odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu na zasadach ogólnych z wyłączeniem utraconych korzyści, z zastrzeżeniem pkt IX.2 oraz X.2 niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności związane z badaniem poprawności zapisów w bazach danych obsługiwanych przez API, ich korygowaniem lub konserwacją.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej lub odszkodowawczej za skutki używania API w warunkach nieprawidłowej pracy systemu komputerowego spowodowanej wadami sprzętu lub niewłaściwą instalacją systemu lub wirusami komputerowymi, oraz w przypadkach wystąpienia nieprawidłowej obsługi API, błędnej interpretacji wyników, nieznajomości przepisów prawa, bądź ingerencji z API lub bazy danych przez osoby nieuprawnione.

IX. Odpowiedzialność Partnera

 1. Partner zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionego API zgodnie z jego przeznaczeniem, a także do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem Goodloading. W szczególności Partner nie może:
  a.  wykorzystywać dostępu do Aplikacji w celu pobierania zawartości części lub całości oprogramowania zdefiniowanego w Regulaminie Goodloading,
  b. udostępniać bazę danych Aplikacji w całości lub w części podmiotom trzecim lub umożliwiać w jakikolwiek sposób dostęp do Aplikacji podmiotom trzecim; niniejszy zapis nie dotyczy udostępniania bazy danych i dostępu do Aplikacji Użytkownikom i Użytkownikom PRO za pośrednictwem Serwisu Internetowego/Oprogramowania zgodnie ze specyfikacją API.
 2. W razie naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w lit. a. – b. powyżej Partner zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości wykonania przez Usługodawcę innych praw przysługujących mu na mocy postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Usługodawca będzie w szczególności uprawniony do dochodzenia od Partnera odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej kwotę zastrzeżonej kary umownej.

X. Poufność

 1. Zarówno Usługodawca, jak i Partner zobowiązują się do zachowania w tajemnicy zarówno w czasie udostępniania Partnerowi API, jak i po tym czasie, wszelkich informacji, w tym w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, finansowych lub prawnych, dotyczących drugiej strony.
 2. W przypadku naruszenia przez Usługodawcę lub Partnera, bądź przez osobę trzecią, za pośrednictwem której dana strona wykonuje zobowiązania, wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązku zachowania tajemnicy, strona dopuszczająca się naruszenia będzie zobowiązana zapłacić na rzecz drugiej strony karę umowną w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości wykonania przez stronę pokrzywdzoną naruszeniem, innych praw przysługujących jej na mocy postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Strona pokrzywdzona naruszeniem będzie w szczególności uprawniona do dochodzenia od drugiej strony odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej kwotę zastrzeżonej kary umownej.

XI. Czas udostępniania API

 1. Usługodawca udziela na rzecz Partnera dostępu do API na czas nieokreślony, przy czym Usługodawca może odebrać Partnerowi dostęp do API w przypadkach, w których Partner narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a także Regulaminu Goodloading. Dostęp do API zostaje utracony przez Partnera również w momencie zakończenia się okresu Abonamentu wybranego przez Partner w sytuacji jego nieodnowienia.
 2. W razie naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca wezwie Partnera do natychmiastowego zaniechania naruszeń. Jeśli Partner nie zastosuje się do wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca może odebrać Partnerowi dostęp do API bez dodatkowych wezwań.
 3. Partner, chcąc zrezygnować z korzystania z API zawiadamia o tym Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres: info@goodloading.com.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Goodloading zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory zaistniałe między Partnerem a Usługodawcą w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Partnera.