Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument upravuje zásady uplatňované společností Goodloading Sp. z o. o. se sídlem ve Wrocławi, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, zapsanou v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem ve Wrocławi – Fabryczna, VI. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000816430, DIČ: 8961591325, IČO: 384972056 (dále jen: správce), týkající se ochrany osobních údajů uživatelů a informací, které mohou tvořit obchodní tajemství uživatelů.

Tyto zásady se vztahují na služby nabízené správcem prostřednictvím webových stránek www.goodloading.com. Výše uvedené zásady se nevztahují na webové stránky a služby třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů na výše uvedených webových stránkách. Podrobné informace o ochraně údajů jsou k dispozici u každého z poskytovatelů služeb zvlášť. Správce doporučuje v každém případě nahlédnout do příslušných dokumentů na webových stránkách poskytovatelů.

Shromažďované údaje

Pro plné využití služeb nabízených správcem je nutné zaregistrovat účet prostřednictvím formuláře, který se nacházá na webových stránkách https://app.goodloading.com/cz/auth/register nebo využít možnosti přihlášení pomocí účtu, který byl dříve vytvořen na jedné z vybraných sociálních sítí (Google, Facebook), nebo přihlášení na Platformu.

Při registraci je nutné uvést adresu, obchodní roli, e-mailovou adresu. Kromě toho může uživatel doplnit svůj profil účtu o další údaje, jako jsou: jméno, příjmení, název společnosti, e-mailová adresa, specializace, identifikační údaje potřebné pro vystavení faktury. Při přihlašování Uživatel uvede tyto údaje: e-mailovou adresu nebo číslo TransID. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ačkoli je nezbytné pro uzavírání a plnění smluv o poskytování služeb a pro kontakt se Správcem. Pokud Uživatel neposkytne Správci potřebné údaje, nebude Správce moci uzavírat a plnit smlouvy a poskytovat služby.

Údaje jsou shromažďovány také pasivně, tj. prostřednictvím používání webových stránek (např. IP adresa, rozlišení, umístění, typ prohlížeče).

Využití dat

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány:

 • pro účely nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s uživatelem a správcem nebo pro provádění činností před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • pokud to bude nezbytné, pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), např.: poskytnutí podpory Uživateli, zodpovězení dotazu/reklamace, zaslání newsletteru Správce týkajícího se změn v Podmínkách používání, Ceníku atd, za účelem zajištění IT bezpečnosti Správce; za účelem provádění průzkumů spokojenosti zákazníků, uplatňování nároků a obrany proti nárokům, při přímém marketingu produktů a služeb Správce a subjektů skupiny Trans.eu, jakož i dalších subjektů, kterým Správce poskytuje služby na základě samostatných smluv, pro interní administrativní účely Správce, jako je příprava statistik, analýz, např. způsobu používání webových stránek, preferencí Uživatele,
 • na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) uděleného pro konkrétní účely (např. pro poskytování informací o službách / newsletterech, pokud o ně projevíte zájem, nebo pro předávání údajů v rámci skupiny Trans.eu).

Pokud uživatel takový souhlas udělil, bude Správce zasílat informace o současných a budoucích produktech a službách Správce a subjektů Skupiny prostřednictvím e-mailu ve formě informační nebo reklamní kampaně.

Pokud jde o osobní údaje, odvolání souhlasu je možné kdykoli, což však nemá vliv na zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovanými prostředky (včetně profilování). Účelem profilování je shromažďování informací o činnosti v rámci platformy a preferencích uživatelů, což umožňuje lépe přizpůsobit nabídku a zprávy jim určené, jakož i odhalit události, které mohou ohrozit bezpečnost uživatelů. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Příjemci osobních údajů

Údaje mohou být zpřístupněny dalším příjemcům za účelem plnění smlouvy s Vámi, splnění právní povinnosti Správce, na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely vyplývající z právně oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany.

Příjemci mohou být zejména: subjekty kapitálové skupiny Trans.eu, instituce, které jsou na základě příslušných právních předpisů oprávněny získat Vaše údaje (např. orgány činné v trestním řízení nebo soudní orgány), a dále subjekty zpracovávající údaje jménem Správce a jejich pověření zaměstnanci, pokud tyto subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy se Správcem a pouze v souladu s jeho pokyny a při zachování důvěrnosti. Mezi subjekty plnící úkoly jménem a pro Správce patří subjekty poskytující služby v rozsahu nezbytném pro zajištění technického zázemí pro poskytování služeb, jako jsou poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé platebních služeb a subjekty nakládající s Aplikací. Správce při přenosu údajů postupuje s náležitou péčí a uplatňuje opatření a záruky, které zabrání přístupu neoprávněných osob k údajům (např. SSL, šifrované spojení).

Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se může lišit od úrovně stanovené evropským právem. S ohledem na tuto skutečnost správce předává osobní údaje mimo EHP pouze v nezbytných případech. V případě takového předání Správce zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů především následujícími způsoby:

 • předáváním osobních údajů do zemí, pro které bylo vydáno rozhodnutí Evropské komise o uznání dané země jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů,
 • používáním standardních smluvních klauzulí vydaných Evropskou komisí,
 • uplatněním dalších přiměřených bezpečnostních opatření.

Práva subjektu, ke kterému se údaje vztahují

Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat opravu, omezení nebo výmaz svých osobních údajů, právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu tohoto souhlasu, jakož i právo na prenosnost svých osobních údajů.

Uživatel má právo podat stížnost u dozorčího orgánu, kterým je v Polské republice předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracování jeho údajů porušuje ustanovení GDPR.
Kromě toho má uživatel právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací, pokud správce zpracovává jeho údaje z důvodu oprávněných zájmů pro účely přímého marketingu, včetně profilování.

Po potvrzení totožnosti uživatele uplatní správce uvedená práva na základě analýzy oprávněnosti žádosti a platných právních předpisů. Správce vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby vyhověl žádostem uživatelů o poskytnutí osobních údajů, ledaže by údaje musely být uchovávány z důvodu platných právních předpisů nebo jiných oprávněných právních zájmů správce.

Doba uchování údajů

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, tj. :

 • plnění smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Správcem – do jejího ukončení, a po uplynutí této doby po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo pro uplatnění případných nároků;
 • v případě, že jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu – Správce je bude zpracovávat až do odvolání souhlasu,
 • do doby naplnění oprávněných zájmů Správce, které jsou základem pro takové zpracování, nebo do doby, než vznesete námitku proti takovému zpracování, pokud neexistují oprávněné důvody pro další zpracování.

Údaje shromážděné během návštěv uživatelů na webových stránkách správce budou zpracovávány do doby, než zastarají nebo přestanou být relevantní. To se týká údajů zpracovávaných pro analytické a statistické účely, včetně používání souborů cookie a správy stránek Správce.

Soubory cookies

Správce používá tzv. “cookies” ke sledování návštěv uživatelů webových stránek a ukládání jejich preferencí, např. jazyka, přihlašovacích údajů, a také k přizpůsobení nabízených služeb jejich potřebám. Tyto soubory slouží k sestavování obecných statistik o využívání webových stránek Uživateli. Tyto soubory budou uchovávány do doby, než zastarají nebo přestanou být užitečné. Soubory cookies nebudou zpřístupněny dalším třetím stranám, budou předány pouze subjektům poskytujícím služby v rozsahu nezbytném pro zajištění technické podpory pro zpracování výše uvedených souborů a subjektům patřícím do skupiny Trans.eu.

Soubory cookie je možné ve vašem webovém prohlížeči zakázat, což Vám nezabrání v používání služeb, nicméně může dojít k určitým nepříjemnostem, tj. webové stránky správce nemusí správně fungovat.
Kategorie “cookies” je možné spravovat také prostřednictvím okna ” Souhlasu”, které se zobrazí, když uživatel poprvé navštíví naše webové stránky. Podrobné informace o pravidlech správce pro používání “cookies” jsou uvedeny v Pravidlech používání souborů cookie, která jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.goodloading.com/en/cookie-policy-eu/.

Sociální sítě

Dovolujeme si upozornit, že webové stránky správce mohou obsahovat pluginy sociálních sítí, mimo jiné: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram atd. V důsledku jejich zařazení na webové stránky Správce je Uživatel povinen sám nahlédnout do zásad ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů, aby získal aktuální informace týkající se ochrany osobních údajů.

Data v Google Analytics a u dalších poskytovatelů

Návštěvnost webových stránek správce je mimo jiné monitorována analytickým systémem Google Analytics nebo jinými poskytovateli služeb, jejichž účelem je shromažďovat údaje o používání webových stránek a jejich oblíbenosti, jakož i identifikovat uživatele, kteří webové stránky navštěvují, a přizpůsobit reklamní obsah. Tyto údaje (např. používaný prohlížeč nebo IP adresa) nebudou správcem poskytnuty třetím stranám.

Bezpečnost

V zájmu zajištění bezpečnosti správce:

 • používá šifrování SSL,
 • umožňuje přístup k účtu pouze po zadání přihlašovací adresy a hesla (doporučuje se nastavit hesla, která se skládají z min. 8 znaků a obsahující velká a malá písmena, speciální znaky a číslice), které by měl uživatel uchovávat výhradně pro svou informaci,
 • kontroluje způsoby shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně opatření fyzické bezpečnosti na ochranu před neoprávněným přístupem do systému,
 • uděluje přístup k osobním údajům pouze těm pracovníkům, dodavatelům a spolupracovníkům, kteří potřebují mít přístup k těmto údajům za účelem jejich zpracování pro účely Správce; dále jsou smluvně zavázáni zachovávat přísnou mlčenlivost a v případě pověření i smlouvy o zpracování osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstoupily v platnost dne 22. 11. 2023. Zásady ochrany osobních údajů můžeme průběžně aktualizovat, aby odrážely změny v našich postupech a standardech nakládání s informacemi. K takovým změnám může dojít bez toho, abychom Vám to oznámili. Pokud dojde k podstatným změnám, které upravují naše postupy zpracování informací, může být uživatel informován e-mailem nebo prostřednictvím oznámení zpřístupněného na webových stránkách. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění, s uvedeným datem kdy změny vstupují v platnost a jsou dostupné na https://www.goodloading.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zásadám ochrany osobních údajů, obraťte se na správce: Goodloading Sp. z o.o., Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, (e-mail: info@goodloading.com)