Privatumo politika

Šis dokumentas reglamentuoja „Goodloading Sp. z o. o.“, įsikūrusios Vroclave, Racławicka g. 2-4, 53-146 Vroclavas, Lenkija, įtrauktos į verslininkų registrą Vroclavo – Fabryczna apygardos teismo Vroclavo mieste, Nacionalinio teismų registro VI komercinis skyrius, NTR (KRS) numeris 0000816430, MM kodas: 8961591325, Įmonės kodas: 384972056 (toliau: Valdytojas), taikomą politiką, susijusią su Naudotojų asmens duomenų ir informacijos, kuri gali sudaryti įmonės paslaptį, apsauga.

Ši politika taikoma Valdytojo paslaugoms, teikiamoms interneto svetainėje www.goodloading.com. Ši politika netaikoma trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kurias galima pasiekti naudojant aukščiau nurodytoje svetainėje esančias nuorodas. Išsamią informaciją apie duomenų apsaugą suteikia kiekvienas paslaugų teikėjas atskirai. Valdytojas rekomenduoja kiekvienu atveju susipažinti su atitinkamais dokumentais paslaugų teikėjų interneto svetainėse.

Kaupiami duomenys

Norint visapusiškai naudotis Valdytojo teikiamomis Paslaugomis, būtina užregistruoti Paskyrą naudojant https://app.goodloading.com/en/auth/register svetainėje pateiktą formą arba pasinaudoti galimybe prisijungti naudojant anksčiau sukurtą paskyrą vienoje iš pasirinktų socialinių tinklų („Google“, „Facebook“) arba prisijungti prie Platformos.

Registruojantis reikia nurodyti savo adresą, įmonės vaidmenį ir el. pašto adresą. Be to, Naudotojas gali papildyti savo Paskyroje esantį Profilį papildomais duomenimis, tokiais kaip: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, elektroninio pašto adresas, specializacija, sąskaitoms faktūroms reikalingi identifikavimo duomenys. Prisijungdamas Naudotojas pateikia šiuos duomenis: elektroninio pašto adresą arba TransID numerį. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas paslaugų sutarčiai sudaryti ir vykdyti bei susisiekti su Valdytoju. Nepateikus reikiamos informacijos, Valdytojas negalės sudaryti ar vykdyti sutarčių ir teikti paslaugų.

Duomenys taip pat renkami pasyviai, t. y. veikiant svetainei (pvz., IP adresas, skiriamoji geba, vieta, naršyklės tipas).

Duomenų naudojimas

Naudotojų asmens duomenys bus tvarkomi:

 • tikslais, kurie yra būtini tarp Naudotojo ir Valdytojo sudarytai sutarčiai įgyvendinti arba veiklai prieš sutarties sudarymą vykdyti (BDAR 6 str. 1 d. b p.),
 • prireikus, tikslais, kylančiais iš Valdytojo ar trečiosios šalies siekiamų teisėtų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), įskaitant: Naudotojų aptarnavimą, atsakymą į klausimus/skundus, Valdytojo naujienlaiškio, susijusio su Taisyklių ir sąlygų, Kainyno pakeitimais, siuntimą ir kt., Valdytojo IT saugumui užtikrinti; siekiant ištirti klientų pasitenkinimą, pareikšti pretenzijas ir apsiginti nuo pretenzijų, vykdant tiesioginę Valdytojo ir Trans.eu grupės subjektų, taip pat kitų subjektų, kuriems Valdytojas teikia paslaugas pagal atskiras sutartis, prekių ir paslaugų rinkodarą, Valdytojo vidiniais administraciniais tikslais, pavyzdžiui, statistikos rengimui, analizei, pvz., svetainės naudojimo, Naudotojo pageidavimų analizei,
 • remiantis jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.), suteiktu konkretiems tikslams (pvz., teikti Vartotojui informaciją apie paslaugas/naujienlaiškį, jei Naudotojas parodė susidomėjimą, arba siųsti duomenis Trans.eu grupėje).

Jei Naudotojas davė tokį sutikimą, Valdytojus informaciją apie esamus ir būsimus Valdytojo bei Grupės subjektų prekes ir paslaugas siunčia el. paštu kaip informacinę ar reklaminę kampaniją.
Su asmens duomenimis susijusį sutikimą galima bet kada atšaukti, tačiau tai neturi įtakos asmens duomenų tvarkymui iki atšaukimo.
Asmens duomenys gali būti tvarkomi automatizuotu būdu (įskaitant profiliavimą). Profiliavimo tikslas – rinkti informaciją apie veiklą platformoje ir Naudotojų pageidavimus, leidžiančius geriau pritaikyti pasiūlymą bei jiems adresuotus pranešimus, taip pat aptikti įvykius, galinčius kelti grėsmę Naudotojų saugumui. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Valdytojo interesas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų gavėjai

Duomenys gali būti prieinami kitiems gavėjams, kad būtų įvykdyta sutartis su Jumis, siekiant įvykdyti Valdytojo teisinę prievolę, remiantis Jūsų sutikimu arba tikslais, kylančiais iš teisėtų Valdytojo ar trečiosios šalies interesų.

Galimi asmens duomenų gavėjai: Trans.eu grupės subjektai, institucijos, teisiškai įgaliotos gauti jūsų duomenis pagal atitinkamus teisės aktus (pvz., teisėsaugos ar teisminės institucijos), taip pat Valdytojo vardu duomenis tvarkantys subjektai ir jų įgalioti darbuotojai, kai tokie subjektai tvarko duomenis remdamiesi sutartimi su Duomenų valdytoju ir tik pagal nurodymus bei laikydamiesi konfidencialumo reikalavimų. Valdytojo vardu ir naudai užduotis atliekantys subjektai yra paslaugų teikėjai tiek, kiek būtina techniniam paslaugų teikimo pagrindui užtikrinti, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai ir taikomųjų programų teikėjai. Valdytojas tinkamai rūpinasi duomenų perdavimu, taikydamas priemones ir apsaugos įrankius, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie duomenų (įskaitant SSL, šifruotus ryšius).

Informuojame, kad Valdytojo svetainėje gali būti socialinių tinklų svetainių įskiepių, įskaitant: „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“, „Instagram“ ir kt. Dėl jų patalpinimo Valdytojo svetainėje Naudotojas privalo susipažinti su šių tiekėjų privatumo politika, kad gautų naujausią informaciją apie asmens duomenų apsaugą.

Duomenų perdavimas už Europos bendrijos ribų

Už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų esančių asmens duomenų apsaugos lygis gali skirtis nuo to, kurį numato Europos teisės aktai. Atsižvelgdamas į tai, Valdytojas asmens duomenis perduoda už EEE ribų tik esant būtinybei. Tokio perdavimo atveju Valdytojas užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, visų pirma:

 • asmens duomenų perdavimas vykdomas į šalis, dėl kurių priimtas Europos Komisijos sprendimas, kuriuo šalis pripažįstama kaip užtikrinanti tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį,
 • taikomos Europos Komisijos išleistos standartinės sutarčių sąlygos,
 • naudojamos kitos tinkamos apsaugos priemonės.

Duomenų subjekto teisės

Naudotojas turi teisę gauti prieigą prie asmens duomenų, taip pat reikalauti juos ištaisyti, apriboti jų tvarkymą ar ištrinti, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis tiek, kiek nurodyta šiame sutikime, taip pat perduoti asmens duomenis.

Naudotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lenkijos Respublikoje yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas, jei Naudotojas mano, kad jo duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.

Be to, Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su Jo ypatinga situacija, kai Duomenų valdytojas tvarko duomenis dėl teisėtų interesų, tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą.

Batvirtinus Naudotojo tapatybę, Valdytojas pasinaudos nurodytomis teisėmis, remdamasis prašymo teisėtumo ir taikomų teisės aktų analize. Valdytojas dės visas pagrįstas pastangas, kad patenkintų Naudotojų prašymus dėl asmens duomenų, nebent šie duomenys turi būti saugomi dėl galiojančių teisės aktų ar kitų teisėtų Valdytojo interesų.

Duomenų saugojimo laikotarpis

Asmens duomenis Valdytojas tvarkys ir saugos tiek laiko, kiek būtina tikslams pasiekti, t. y.:

 • sutarties, sudarytos tarp Naudotojo ir Valdytojo, vykdymui – iki jos įvykdymo pabaigos, o po to – įstatymų ar pretenzijų įvykdymui reikalingą laikotarpį;
 • jei duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu – kaip Duomenų valdytojas duomenis tvarkys tol, kol sutikimas bus atšauktas,
 • iki tol, kol bus įvykdyti teisėti Duomenų valdytojo interesai, sudarantys tokio duomenų tvarkymo pagrindą, arba tol, kol Naudotojas neprieštaraus tokiam tvarkymui, nebent yra teisėtas pagrindas tolesniam duomenų tvarkymui.

Naudotojų apsilankymų Valdytojo svetainėje metu surinkti duomenys bus tvarkomi tol, kol jie pasens arba taps nebereikalingi. Tai taikoma duomenims, tvarkomiems analitiniais ir statistiniais tikslais, įskaitant slapukų naudojimą ir Valdytojo puslapių administravimą.

Slapukai

Valdytojas naudoja vadinamuosius „slapukus”, kad stebėtų svetainės naudotojų apsilankymus ir išsaugotų jų nuostatas, pvz., kalbą, prisijungimo duomenis, taip pat pritaikytų siūlomas paslaugas jų poreikiams. Minėti failai naudojami bendriems statistiniams duomenims apie naudotojų naudojimąsi svetaine rinkti. Tokie failai bus saugomi tol, kol pasens arba taps nebereikalingi. Slapukai nebus prieinami kitoms trečiosioms šalims, jie bus perduodami paslaugų teikėjams tik tiek, kiek reikia techninei pagalbai teikti tvarkant minėtas rinkmenas ir Trans.eu grupei priklausantiems subjektams.
Slapukus galima išjungti savo interneto naršyklėje ir tai netrukdys jums naudotis paslaugomis, tačiau gali kilti tam tikrų nepatogumų, t. y. Duomenų valdytojo interneto svetainė gali ne visiškai tinkamai veikti.
„Slapukų“ kategorijas taip pat galima tvarkyti „Sutikimų“ langelyje, kuris pasirodo Naudotojui pirmą kartą apsilankius mūsų svetainėje. Išsami informacija apie tai, kaip Valdytojas naudoja slapukus, pateikiama svetainėje skelbiamoje Slapukų politikoje: https://www.goodloading.com/en/cookie-policy-eu/.

Socialiniai tinklai

Informuojame, kad Valdytojo svetainėje gali būti socialinių tinklų svetainių įskiepių, įskaitant: „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“, „Instagram“ ir kt. Dėl jų patalpinimo Valdytojo svetainėje Naudotojas privalo susipažinti su šių tiekėjų privatumo politika, kad gautų naujausią informaciją apie asmens duomenų apsaugą.

„Google Analytics“ ir kitų teikėjų duomenys

Valdytojų svetainių lankytojų srautas, be kita ko, stebimas analitinės sistemos „Google Analytics“ arba kitų paslaugų teikėjų, kurių tikslas – rinkti duomenis apie naudojimąsi svetainėmis ir jų populiarumą, taip pat nustatyti svetainėse besilankančius naudotojus ir pritaikyti reklamos turinį. Šių duomenų (pvz., naudojamos naršyklės ar IP adreso) Valdytojas neperduoda trečiosioms šalims.

Saugumas

Siekdamas užtikrinti saugumą, Duomenų valdytojas:

 • naudoja SSL šifravimą,
 • suteikia prieigą prie paskyros tik įvedus prisijungimo vardą ir slaptažodį (rekomenduojama nustatyti ne trumpesnius kaip 8 simbolių slaptažodžius, sudarytus iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, specialiųjų ženklų ir skaitmenų), kuriuos Naudotojas turėtų saugoti tik savo reikmėms,
 • kontroliuoja informacijos rinkimo, saugojimo ir apdorojimo būdus, įskaitant fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie sistemos,
 • suteikia prieigą prie asmens duomenų tik tiems darbuotojams, rangovams ir bendradarbiams, kuriems prieiga prie jų yra būtina, kad būtų galima juos tvarkyti Valdytojo tikslais; be to, pagal sutartį jie yra įpareigoti laikytis griežto konfidencialumo, o duomenų patikėjimo atveju – yra įpareigoti sutartimis, kuriomis pavedama tvarkyti asmens duomenis.

Pareiškimas dėl Privatumo politikos

Ši privatumo politika įsigaliojo 2023 m. lapkričio 22 d. Kartkartėmis galime atnaujinti Privatumo politiką, kad atspindėtų mūsų informacijos tvarkymo praktikos ir standartų pokyčius. Tokie pakeitimai gali būti atliekami nepranešus Naudotojui. Jei yra esminių pakeitimų, dėl kurių keičiasi asmens duomenų tvarkymo principai, Naudotojas gali būti informuotas el. paštu arba svetainėje paskelbtu pranešimu. Pakeitimai įsigalios nuo tos dienos, kai bus paskelbti interneto svetainėje https://www.goodloading.com/lt/privatumo-politika/ nurodant jų įgyvendinimo datą.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų ar pastabų dėl Privatumo politikos, kreipkitės į duomenų Valdytoją: Goodloading Sp. z o.o., Racławicka g. 2-4, 53-146 Vroclavas, (el. paštas: info@goodloading.com)