New Technologies

Changes are coming

Soon the Goodloading will gain a new design, see how to use it:
Work in the program starts with selecting the loading space: it could be a vehicle, a container or an other type. You can choose the space from the list or enter its dimensions yourself.

If you decide to use a set (2 semi-trailers), you can freely move loads between two loading spaces – on the list with added loads and also on visualization.

The next step is adding loads. You can enter the dimensions of loads yourself or select them from the list. If the load is stackable, you can mark it here.

All introduced loads will appear on the list of added loads. On this list are extra options about loads: changing the dimensions, stack options and also possibility of rotate, flip with the shorter or longer side and delete the loads.

Frequently used loads and loading spaces can be saved in the user profile, which is located in the lower left corner.

If the sequence of loading arrangement is important to you, check the option ,,keep the addition order’’. Then the loads will be arranged in accordance with the list of loads. In Goodloading is also the option ,,include payload space’’, which should be on if the weight and maximum load capacity of the load area are important in a given project.

 Changes are coming - Loading Space - Goodloading

On the left side there is a bar with additional options.

In this panel there are such functions:

 • project – in this tab you can create a new project, open a saved, save created or import a list of loads from a CSV file,
 • share project – provides a link with the option of editing,
 • download PDF,
 • undo or redo move
 • load settings: snapping, initial stacking and removal of all,
 • the ability to change units,
 • user’s account.


Niedługo aplikacja Goodloading zyska nowy wygląd, zobacz jak z niej korzystać:

Pracę w programie rozpoczyna się od wybrania przestrzeni załadunku: może być to pojazd, kontener lub inny typ. Przestrzeń można wybrać z listy lub samodzielnie wprowadzić jej wymiary.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na zestaw (2 naczepy), to może dowolnie przesuwać ładunki między dwoma przestrzeniami załadunku – na liście z dodanymi ładunkami, a także na wizualizacji.

Kolejny krok to dodanie ładunków. Wprowadza się je samodzielnie lub wybiera z listy. W tym miejscu można wybrać czy ładunek ma być piętrowalny.

Wszystkie wprowadzone ładunki pojawią się na liście dodanych ładunków. Na liście tej znajdują się dodatkowe opcje dotyczące ładunków: zmiana wymiarów, ustawienia piętrowania, a także możliwość przerzucania, obracania lub usuwania ładunków.

Często używane ładunki oraz przestrzenie załadunku można zapisać w profilu użytkownika, który znajduje się w lewym dolnym rogu.

Jeśli istotna jest dla Ciebie kolejność ułożenia ładunków, za pomocą suwaka włącz opcję ,,Utrzymuj kolejność dodawania’’. Wtedy ładunki będą ułożone zgodnie z listą ładunków. W Goodloading dostępna jest także opcja ,,Uwzględniaj ładowność przestrzeni’’, którą należy włączyć jeśli w danym projekcie istotna jest waga i maksymalna ładowność powierzchni ładunkowej.

Z lewej strony znajduje się pasek z dodatkowymi opcjami.
W tym panelu znajdują się takie funkcje:

 • projekt  – w tej zakładce możesz utworzyć nowy projekt, otworzyć zapisany, zapisać stworzony lub importować listę ładunków z pliku CSV,
 • udostępnij projekt – udostępnia link z możliwością edycji,
 • pobierz PDF,
 • cofnij lub ponów ruch
 • ustawienia ładunków: przyciąganie, początkowe ułożenie oraz usunięcie wszystkich,
 • możliwość zmiany jednostek,
 • konto użytkownika.

Recent Posts :